Proje Aktiviteleri

Mevcut Durum Analizi ve Eğitim İhtiyaç Analizi

26 Proje ilinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mevcut durum, şiddetle mücadele çalışmaları ve şiddete maruz kalan ve/ veya şiddet tehdidiyle karşı karşıya olan kadınlara sunulan hizmetlere ilişkin bir Durum Analizi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, yerel yetkililerin (Yerel Yönetimler, Valilikler; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatları vb.) ve sığınmaevi personeli, polis memurları, sağlık çalışanları, yargı mensupları ve alanda çalışan STK’lar gibi hizmet sağlayıcıların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere, 26 Proje ilinde Eğitim İhtiyaç Analizi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda proje faaliyetlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu analizleri takiben her il için aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin bir İl Eylem Planı geliştirilmektedir.

İl Eylem Planları

Çok katmanlı ve çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının ön koşullarından biri de ulusal düzeyde izlenen şiddetle mücadele politikalarının yerel düzeyde yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde desteklenmesidir. Bu amaçla proje kapsamında 26 ilde, düzenlenen üçer günlük çalıştaylarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilgili tüm tarafların aktif katılımı ile il eylem planları oluşturulmuştur. İl eylem planları; yerel düzenlemelerin mevzuatla uyumlaştırılması, toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü, koruyucu ve önleyici hizmet sunumu, işbirliği ve koordinasyon olmak üzere dört temel hedefe odaklanan faaliyetleri içermektedir. Planlar, bu faaliyetlerin yanı sıra faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu kuruluşları tanımlayacak şekilde hazırlanmıştır. Planların hazırlanma süreci, şiddetle mücadelede sorumluluğu bulunan tüm tarafların katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla sorunu ele almaları bakımından örnek teşkil etmektedir.

Ayrıca, İl eylem planlarının uygulanmasını desteklemek üzere 26 ilde birer günlük yıllık faaliyet planlama çalıştayı gerçekleştirilecektir.

İzleme

Şiddete maruz kalan kadınlara hizmet sunan tüm kurumların yaptığı çalışmaların etkin bir biçimde izlenmesi ve değerlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel düzeyde verilen hizmetlerin desteklenmesi projenin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda, yerel mekanizmaların güçlendirilmesini ve tüm faaliyetlerin izlenmesini sağlamak üzere proje kapsamında ulusal düzeyde bir izleme ve destek modeli geliştirilmektedir.

Kadın Danışma Merkezlerinin Desteklenmesi

Proje illerinde yerel yönetimlere ve kadın kuruluşlarına bağlı, sayısı 60’ı bulan kadın danışma merkezinin çalışmalarını desteklemek üzere merkezlerin çalışma standartlarını içeren bir kılavuz geliştirilmektedir. Bu kapsamda 26 ilde faaliyet gösteren kadın danışma merkezlerinin mevcut durumu değerlendiren bir saha çalışması ve yine proje illerinden kadın danışma merkezlerinin katılımıyla kadın danışma merkezleri çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Uzmanlaşmış Acil Yardım Hattı

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ihtisaslaşmış bir acil yardım hattının oluşturulmasını desteklemek üzere hattın çalışma prensiplerini içeren bir rapor uluslararası deneyimler ve Türkiye deneyimleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitimler

Hizmet sağlayıcıların eğitilmesi ve bir süpervizyon ve izleme mekanizması oluşturulması yoluyla önleyici/koruyucu hizmet kalitesi geliştirilecektir.

Bu kapsamda eğitici eğitimleri, eğitimler ve süpervizyon eğitimleri öngörülmüştür. Eğitimlerle Kadına yönelik şiddet konusunda verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla hizmet sunanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişmesi hedeflenirken, eğitici eğitimlerinde bu hedefe ek olarak katılımcıların eğitimci (formatör) düzeyine erişebilmelerinin ve illerde meslektaşlarını eğitebilir hale gelebilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.  Polis, sağlık çalışanları, yazı işleri müdürleri, aile mahkemesi uzmanları ve ASPB çalışanlarına eğitici eğitimleri verilmiştir. Hakim ve savcılardan 25 kişiye eğitici eğitimi verilecektir. Ayrıca Adli tıp uzmanlarına, hakim ve savcılara, STK ve Belediyelere eğitimlerin verilmesi öngörülmüştür. Her bir eğitim, ön test son test, katılımcıların sözlü ve yazılı geribildirimleri ve eğitim değerlendirme formu yoluyla değerlendirilmiştir.

Eğitimlere ek olarak bazı sektörler için eğitici eğitimi alanlardan seçilen bir grup katılımcıya süpervizyon eğitimleri verilmiştir. Süpervizyon yoluyla, verilen eğitimlerin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak sektörler için eğitim ve süpervizyon izleme formları geliştirilmiştir. Böylelikle eğitim, izleme ve süpervizyon konularında sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu bağlamda, eğitim materyalleri geliştirilerek kamu kurum çalışanlarına eğitimler verilmektedir.

Tablo - Eğitim alacak kişilere ilişkin bilgiler
KURUM KURULUŞ EĞİTİM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SÜPERVİZYON
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 124 (2x5gün) 124(3x 5 gün) 124
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – POLİS   506 (5 gün) 30 (2 gün)
SAĞLIK BAKANLIĞI   221 (5 gün) 31 (2 gün)
ADALET BAKANLIĞI
AİLE MAHKEMESİ UZMANLARI   147 (5 gün) 13 (2 gün)
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ   125 (5 gün) 13 (2 gün)
ADLİ TIP UZMANLARI 50 (3 gün)    
ADALET AKADEMİSİ   25 (5 gün)  
HAKİM VE SAVCILAR 100 (3 gün)    
STK ve Belediyeler 50 (3 gün)    

Haziran 2016 itibariyle 1200’ün üzerinde kamu personeline eğitim verilmiş olup, eğitimler halen devam etmektedir. 50 Adli Tıp Uzmanına eğitim (Eylül ve Ekim 2016) verilmesi planlanmıştır. Ayrıca, Adalet Akademisinden 25 Hâkim ve Savcıya yönelik eğitici eğitimleri ve 100 Hâkim ve Savcıya yönelik eğitimler gerçekleştirilecektir.

Bu eğitimler sonucunda eğitilen eğitimcilerin kendi kurumlarında yapacakları eğitimler ile 35.000 sağlık çalışanına ve 140.000 emniyet personeline ulaşılması beklenmektedir.

İşleyiş ve Formların Standartlaştırılması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, şiddetten zarar görmüş kadınlara konukevi/sığınmaevi ve ŞÖNİM’lerde (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için Kamu-STK işbirliklerinin çeşitlendirilmesi de projenin hedefleri arasındadır. Bu çerçevede; kadın konukevi/sığınmaevi ve ŞÖNİM’lerde kullanılan formların standardizasyonu sağlanmakta, standart iş akışları oluşturulmaktadır.

Çalışma Ziyaretleri

Mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalar ışığında güçlendirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri düzenlenmektedir. Bu çerçevede Denizli, Samsun, Hollanda ve İspanya’ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Farkındalık Artırma Çalışmaları

Proje kapsamında hedef gruplar ve kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla iletişim stratejisi hazırlanmış, ‘Kadına Şiddete Karşı Buradayım De’ kampanyası hayata geçirilmiştir. Kampanya çerçevesinde; basketbol ve futbol maçlarında ‘Kadına Şiddete Karşı Buradayım De’ yazılı pankartlar kullanılmıştır. Televizyon spor programlarında kampanya logosu ekranlarda yer almıştır. Ankara ASPB İl Müdürlüğü binası, Çanakkale’de Truva Atı, İzmir’de tarihi saat kulesi ile TOBB binası, Ankara Büyükşehir Belediye Binası turuncu aydınlatılarak BM’nin ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası’ olan “Dünyayı Turuncuya Boya Girişimi”ne destek sağlanmıştır. Ankara’da açık hava reklam alanlarında spot film gösterilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere Bakanlıklar web sayfalarında ileti mesajı olarak kampanya logosunu ve spot filmi göstermişlerdir.

İletişim Stratejisi kapsamında farklı hedef gruplara yönelik farkındalık çalışmaları sürdürülmektedir, bu çerçevede 50 farkındalık artırma toplantısı yapılması öngörülmüş ve 24 toplantı gerçekleştirilmiştir. Farkındalık artırma toplantılarının içerikleri farklı hedef gruplara yönelik olarak farklı tasarlanmaktadır, ancak tüm toplantılarda; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve türleri, İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Kanun,  hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar ile ilgili başlıklar bulunmaktadır. Belirlenen proje illerinde yerel medya mensupları, aile hekimleri, üst düzey kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite öğrencileri ve çalışanları, hanımlar lokali eğitmenleri ve muhtarlar ile toplam 1.716 kişinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiş, , toplantılarda dağıtılan bilgilendirici broşürler ile çarpan etkisi yaratılması hedeflenmiştir.

Önümüzdeki dönemde, Muhtarlar, SGK personeli, hanımlar lokali kursiyerleri, yerel yönetimler ve Türkiye Belediyeler Birliği personeli, Belediye Meclis üyeleri, üniversite yurtlarındaki öğrencilerin katılımlarıyla görünürlük toplantılarının sürdürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 8 Ekim 2016 tarihindeki Aile Hekimleri Kongresinde konuya ilişkin bir panel verilecektir.

Polis Kılavuzu çalışması tamamlanmış olup, ŞÖNİM Hizmet Rehberi ve Faillere Sunulan Hizmetlere Yönelik rehberler geliştirilmektedir

Hibe Bileşeni Başarı Hikâyeleri Özet Kitap ve Teknik Destek Bileşeni Özet Kitap hazırlanmaktadır. Kitaplar 24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kapanış toplantısının çıktıları olacaktır. Toplantıda gösterilmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bir sinevizyon gösterisi yapılacaktır.

Hibe Programı Faaliyetleri

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Hibe Bileşeninin amacı, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yapılan hibe çağrısı ve ardından gelen tekliflerin değerlendirilmesi akabinde hibe verilecek STKlar belirlenmiş ve sözleşmeleri imzalanmıştır. Böylelikle, yaklaşık 3milyon Avro 19 hibe yararlanıcısının kullanımına sunulmuştur. Projeler 1 Şubat 2014 tarihinde başlamış olup proje uygulama süreleri 12 ila 24 ay arasında olup uygulama süreleri Ocak 2016 sonu itibarıyla sona ermiştir.

Hibe projeleri proje çıktısı yayın ve raporlarını nihai raporda ve çeşitli etkinliklerde proje paydaşlarına ulaştırmıştır. Hibe Faydalanıcılarına yönelik olarak; Hibe Uygulama Eğitimi, İletişim Stratejisi Eğitimi ve Ara Rapor ve Final Raporu Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Hibe projeleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür.

  • Farklı eğitimler ile yerel STK çalışanları ve kamu hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin geliştirilmesi
  • Kadına karşı şiddet konusunda farkındalık çalışmaları
  • Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında ağlar oluşturulması
  • Saha araştırmaları ve ihtiyaç analizine yönelik faaliyetler
  • Kadının güçlendirilmesi ve hassas gruplara ilişkin faaliyetler
  • Sığınma/Konukevi ve Danışma Merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi
  • Erkeklere yönelik farkındalık çalışmaları
  • Kadına Yönelik Şiddet alanında eğitim içerikleri oluşturulması
  • Yerel eylem planlarına yönelik faaliyetler
Tablo: Hibe Bileşeni Kapsamındaki Hibe Projeleri
Başvuru Sahibi Proje Adı Proje Bütçesi (Avro) Proje İli Uygulanacağı İller
KAMER Vakfı Gaziantep Şubesi Kadın Hakları İnsan Haklarıdır 200.000 Gaziantep Gaziantep, Erzurum, Şanlıurfa, Trabzon, Kırşehir Nevşehir
Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet Veritabanı 63.596,52 Nevşehir Trabzon, Mardin, Nevşehir
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Mor Güvercin Projesi 151.021,71 İstanbul Ankara, İzmir, Denizli, Adana, İstanbul
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için Uzmanlık Köprüleri 155.053,51 Nevşehir Türkiye (Nevşehir, Kırşehir, Karadeniz Ereğli, Zonguldak) İtalya, Slovenya, Fransa
Çağdaş Aile Derneği Öfke Şiddet Diyalektiğinde Kadın 219.129,50 Konya Konya
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Kadınlar İçin Kadınlar 168.046,71 İstanbul İstanbul
Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Sürdürülebilir Modellere Doğru: Yerel İşbirlikleri Oluşturmak 145.069,60 Mardin Mardin, Trabzon, Nevşehir
Kadın Dayanışma Vakfı Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi 153.505,28 Ankara Ankara, İzmir, Adana
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi Güvenli Bir Hayat Var 143.826,10 Kocaeli Türkiye (Kocaeli, Sakarya, Düzce) , Almanya
Sosyoloji Derneği Suskunluğun Çığlığı 142.280,74 Ankara Ankara
Denizatı Kadın Dayanışma Derneği Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Dayanışma ve Farkındalık Artırma Projesi 143.687,24 Düzce Bursa, Düzce
Anne Çocuk Eğitim Vakfı ( AÇEV ) Kadına Karşı Şiddeti Önlemede Toplulukların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 195.260,20 İstanbul Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Afyon, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Samsun, Sakarya
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Emniyetteyim 159.932,90 İstanbul İstanbul
S.S. Toros Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar 139.785,32 Adana Adana
Internationaler Bund Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Önleme ve Destek Projesi 221.301,72 İstanbul Ankara, Düzce, Kırşehir, Nevşehir
Türkiye Soroptimist Kulübleri Federasyonu Değişim Atölyesi 180.339,73 İstanbul Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Mersin
Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı İstanbul, Gaziosmanpaşa Ve Sultanbeyli İlçeleri Kadına Ve Risk Altındaki İnsanlara Karşı Şiddetin Önlenmesi 204.447,79 İstanbul İstanbul
Samsun Soroptimist Kulübü Şiddetsiz Toplum Hakkımızdır 124.580,10 Samsun Samsun
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği 4 Kadın 221.222,50 İzmir Türkiye (İzmir), İtalya